Luthertriptyken

Bilderna föreställer Luther i olika skeden av sitt liv.

 Sola scriptura föreställer Martin Luther (1483–1546) som ung student

i en brytningstid mellan medeltid och renässans.

Sola gratia skildrar Martin Luthers tid som fredslös på flykt

efter att han kritiserat kyrkans handel med avlatsbrev.

Sola fide framställer Luther som gammal, trofast sin tro,

med ett hjärta brinnande av kärlek till Gud och människorna.

Han visar på bibeln, översatt till folkets språk, det vägvisande ordet.


Sola Scriptura - Skriften allena

Sola Gratia - Nåden allena

Sola Fide - Tron allena